سیم مهاری هفت لا

نوع مفتول :گالوانیزه گرم
قطر مفتول : ۲ الی ۴ میلیمتر
موارد کاربرد: مهار دکلهای مخابراتی و برق