توری جوشی -مش

نوع مفتول : سیاه
قطر مفتول:۴-۱۲ میلیمتر
چشمه:۵-۱۵ سانتیمتر
موارد کاربرد: ساختمان های بتونی ، جاده سازی ، قفسه بندی ، باند فرودگاه ،کف سازی سالن های ورزشی و کانالها و غیره